главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОсновні напрямки сучасної біотехнології
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Біотехнологія як сукупність промислових методів, застосовуваних для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів: основні напрямки, характеристика історії розвитку біотехнології. Особливості клонування організмів.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/biology/00244021_0.html
Вид: конспект урока
Автор: incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Суть генетично змінених організмів
Розвиток сучасної біотехнології, використання її методів у медицині. Історія виникнення генетично-модифікованих організмів. Три покоління генетично модифікованих рослин. Основні ризики використання ГМО на сьогодні. Аргументи прихильників на його користь.
курсовая работа [81.7 K], добавлена 15.01.2015

2. Біотехнологія як наука
Основні етапи історичного розвитку біотехнології, видатні представники, методи та завдання. Досягнення біотехнології, які дозволяють здійснювати генно-інженерні маніпуляції. Основою сучасного біотехнологічного виробництва є мікробіологічний синтез.
реферат [27.0 K], добавлена 06.11.2011

3. Молекулярна біотехнологія
Історія біотехнології, її зв’язок з іншими науками, значення для точної діагностики, профілактики і лікування інфекційних та генетичних захворювань. Комерціалізація молекулярної біотехнології. Технологія рекомбінантних ДНК. Схема проведення експериментів.
лекция [1.7 M], добавлена 28.12.2013

4. Біотехнологія як наука
Історія розвитку та застосування біотехнології - комплексу наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків.
реферат [27.9 K], добавлена 07.12.2010

5. Клонування
Зміст поняття "клон". Вдале клонування соматичних клітин. Реагрегація бластерометрів, трансплантація ядер ембріонів. Перенесення ядра соматичної клітини в яйцеклітину. Відхилення, порушення розвитку клонованих тварин різних видів. Трансгенні риби.
лекция [2.4 M], добавлена 28.12.2013

6. Генетика в сучасному житті
Актуальність проблем генетики в сучасному житті, її завдання. Напрямки сучасної біотехнології. Зміст законів Менделя. Основні напрямки досліджень молекулярної генетики. Схема передачі генетичної інформації. Завдання пізнання структури і функцій білків.
контрольная работа [3.3 M], добавлена 03.04.2012

7. Життєві форми організмів
Життєва форма як пристосованість організмів до певного способу життя, загальна характеристика впливу екологічних факторів на їх основні види. Аналіз поглядів різних вчених-ботаніків (у тому числі і Серебрякова) на класифікацію життєвих форм організмів.
курсовая работа [591.5 K], добавлена 21.09.2010

8. Дія іонізуючого випромінювання на живий організм
Характеристика, класифікація іонізуючих випромінювань. Основні величини та одиниці в радіоекології. Джерела радіаційної небезпеки. Чутливість живих організмів (тварин, рослин) до іонізуючого випромінювання, його біологічна, фізична, хімічна дія.
реферат [382.9 K], добавлена 10.11.2015

9. Використання генетичної інженерії для створення нових сортів с/г рослин
Використання методів біотехнології для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Розширення і покращення ефективності біологічної фіксації атмосферного азоту. Застосування мікроклонального розмноження. Створення трансгенних рослин.
курсовая работа [49.7 K], добавлена 23.07.2011

10. Гриби
Класифікація грибів по способу харчування. Сапрофіти - це гриби, що харчуються залишками живих організмів, в основному рослин. Особливості харчування грибів. Основні правила їх збирання. Взаємовигідне співжиття грибів з деревними породами вищих рослин.
реферат [26.4 K], добавлена 24.04.2010

11. Вчення Вернадського про біосферу
Поняття про біосферу та її взаємодія з іншими оболонками. Роль живих організмів у біосфері. Перші уявлення про біосферу як "область життя" та зовнішню оболонку Землі. Товщина біосфери на полюсах Землі. Групи організмів: продуценти, консументи, редуценти.
презентация [1.5 M], добавлена 25.04.2013

12. Дихання живих організмів
Поняття дихання як сукупності фізичних та хімічних процесів, які відбуваються в організмі за участю кисню, його різновиди: зовнішнє та клітинне. Хімічні реакції під час дихання, класифікація та типи організмів за його способом: аероби та анаероби.
презентация [8.0 M], добавлена 19.03.2014

13. Історія виникнення клітини
Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Основні типи клітин. Будова, розмноження клітин та утворення білка. Колоніальні та багатоклітинні організми. Заміщення відмерлих та пошкоджених тканин організму. Способи поділу клітин.
презентация [5.6 M], добавлена 18.12.2011

14. Загальна біологія
Зміст, основні завдання та досягнення сучасної біології як навчальної дисципліни. Ознайомлення із поняттями регенерації, подразливості та розмноження. Вивчення хімічного складу живих організмів та особливостей молекулярного рівня їх організації.
учебное пособие [2.4 M], добавлена 26.01.2011

15. Природний відбір
Сутність та сучасні погляди на природній відбір як головний рушійний чинник еволюції живих організмів. Основний закон спадкування, поняття і значення кросинговеру та мутацій. Особливості та види форм природного добору, напрямки еволюційного процесу.
реферат [30.9 K], добавлена 04.09.2010

16. Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні
Розгляд питання про вплив генетично модифікованих організмів на людство. Використання методів геної модіфікації для вирішення проблем з промисловим забрудненням екології. Експериментальні дані про негативну дію ГМО на рослини, організми тварин та людини.
реферат [15.9 K], добавлена 10.05.2012

17. Життя в межах внутрішніх водойм
Характеристика видової та структурної різноманітності внутрішніх водойм. Особливості популяції водних організмів (гідробіонтів). Статевовікова структура організмів водойми. Внутрішньо-популяційна різноякісність. Чисельність та біомаса організмів водойми.
курсовая работа [42.2 K], добавлена 21.09.2010

18. Принципові відмінності живих систем від неживих
Основні відмінності живих систем від неживих. Вивчення характерних рис процесів у живій природі: єдність хімічного складу, обмін речовин, самовідтворення (репродукція), спадковість та мінливість, ріст і розвиток, дискретність, ритмічність, гомеостаз.
реферат [20.9 K], добавлена 11.11.2010

19. Генетична інженерія при створенні стійких рослин до гербіцидів
Технології одержання рекомбінантних молекул ДНК і клонування (розмноження) генів. Створення гербіцидостійких рослин. Ауткросінг як спонтанна міграція трансгена на інші види, підвиди або сорти. Недоліки використання гербіцид-стійких трансгенних рослин.
реферат [17.5 K], добавлена 27.02.2013

20. Плазмідні вектори pBudCE4.1 та pREP4
Вектор pREP4 - розроблений для конститутивної експресії високого рівня, завдяки промотору CMV або RSV. Схема, яка використовується для клонування. Структура полілінкера. Вектор pBudCE4.1, який служить для експресії двох генів у клітинних ліній ссавців.
реферат [768.7 K], добавлена 15.12.2011

Другие работы из коллекции:

1. Биологические особенности представителей подсемейства Pyroloideae
2. Интересные факты о кошках
3. Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов