Встановлення способу структуроутворення у водневозв'язаних і координаційних полімерах 4,4'-біпіразолів, роль таких факторів як гнучкість тектону. Вплив NH функції на формування координаційного оточення залежно від синтетичних умов та гостьових молекул.

Рубрика Химия
Вид автореферат
Автор І.Й. Болдог
Дата добавления 14.11.2015
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/chemistry/00442604_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Природні волокна рослинного, тваринного та мінерального походження. Види штучних та синтетичних хімічних волокон. Схема виробництва волокна, його переваги та недоліки. Розчинники целюлози. Полімери синтетичних волокон. Реакції добування полімерів.
  презентация [2.6 M], добавлена 12.10.2014

 • Основні принципи дизайну координаційних полімерів. Електронна будова та фізико-хімічні властивості піразолу та тріазолу. Координаційні сполуки на основі похідних 4-заміщених 1,2,4-тріазолів. Одержання 4-(3,5-диметил-1Н-піразол-4-іл)-4Н-1,2,4-тріазолу.
  курсовая работа [1.5 M], добавлена 29.12.2011

 • Моделювання структуроутворень в аморфних полімерах. Мінеральні наповнювачі полівінілхлориду. Ультразвукові та теплофізичні експериментальні методи досліджень властивостей аморфних полімерів та їх систем. Фрактальні розмірності полівінілхлоридних систем.
  дипломная работа [415.4 K], добавлена 22.12.2012

 • Вивчення хімічного складу рослин методом рослинної діагностики. Фізиологічна роль основних мікро- і макроелементів. Класифікація мінеральних добрив. Мікродобрива. Складні добрива. Закономірності зміни якості врожаю залежно від умов живлення рослин.
  реферат [61.5 K], добавлена 28.12.2007

 • Геометрія молекул як напрям в просторі їх валентних зв'язків. Положення теорії направлених валентностей, що витікає з квантово-механічного методу валентних зв'язків. Залежність конфігурації молекул від числа зв'язаних та неподілених електронних пар.
  реферат [1.2 M], добавлена 19.12.2010

 • Склад сучасних пральних порошків. Поверхнево-активні речовини, їх функції, призначення, механізм дії. Дослідження питання безпечності синтетичних миючих засобів, їх головна небезпека, рівень. Наслідки тривалого використання товарів побутової хімії.
  презентация [764.2 K], добавлена 07.10.2014

 • Сполуки, відмінні характеристики яких є велика молекулярна маса і висока конформаційна гнучкість ланцюга. Особливості будови полімерів. Класифікація за позодження, за типом ланцюгів, за складом мономерних ланок. Застосування полімерів у промисловості.
  презентация [975.3 K], добавлена 22.10.2013

 • Метод високоефективної рідинної хроматографії для кількісного визначення синтетичних барвників в харчових продуктах. Спектрофотометричне визначення наявності барвників в карамелі. Спектрофотометрія, йодометричне визначення брильянтового зеленого.
  реферат [18.5 K], добавлена 10.12.2013

 • Спектроскопия молекул в инфракрасном диапазоне. Особенности исследования щелочно-галоидных кристаллов и молекул в матричной изоляции. Специфический характер взаимодействия заряженных молекул между собой и с окружающими их ионами кристалла; спектр газа.
  практическая работа [348.7 K], добавлена 10.01.2016

 • Зовнішні ознаки реакцій комплексоутворення в розчині. Термодинамічно-контрольовані (рівноважні), кінетично-контрольовані методи синтезу координаційних сполук. Взаємний вплив лігандів. Пояснення явища транс-впливу на прикладі взаємодії хлориду з амоніаком.
  контрольная работа [719.5 K], добавлена 05.12.2014

 • Вимірювання рН та встановлення іонного складу біологічних рідин. Характеристика потенціалу електрода як функції активності до визначуваного компонента (пряма потенціометрія) та як функції обсягу реагенту, доданого до проби (потенціометричне титрування).
  лекция [468.5 K], добавлена 29.04.2014

 • Дослідження умов сонохімічного синтезу наночастинок цинк оксиду з розчинів органічних речовин. Вивчення властивостей цинк оксиду і особливостей його застосування. Встановлення залежності морфології та розмірів одержаних наночастинок від умов синтезу.
  дипломная работа [985.8 K], добавлена 20.10.2013

 • Современные представления о механизме активации простых молекул комплексами переходных металлов. Механизмы активации молекул различного типа кислотными катализаторами. Сущность активации. Реакционная способность. Расщепление субстрата на фрагменты.
  реферат [2.8 M], добавлена 26.01.2009

 • Загальні відомості про синтез алмазів. Розгляд технології утилізації нікелю та марганцю у виробництві синтетичних алмазів. Розрахунок матеріального і теплового балансу, основного апарату та собівартості продукції. Розгляд питання з охорони праці.
  дипломная работа [184.3 K], добавлена 19.06.2010

 • Особенности молекулярного, конвективного и турбулентного механизмов переноса молекул, массы и энергии. Расчет средней квадратичной скорости молекул и описание характера их движения, понятие масштаба турбулентности. Процедуры осреднения скорости молекул.
  реферат [4.6 M], добавлена 15.05.2011

 • Правило октета, структуры Льюиса. Особенности геометрии молекул. Адиабатическое приближение, электронные состояния молекул. Анализ метода валентных связей, гибридизация. Метод молекулярных орбиталей. Характеристики химической связи: длина и энергия.
  лекция [705.2 K], добавлена 18.10.2013

 • Технологічний процес виробництва балонних виробів з ПВХ-пластизолю. Переробка термопластів ротаційним формуванням. Виготовлення виробів з використанням технології. Установка для переробки ротаційної сировини. Дефекти, що виникають в процесі переробки.
  курсовая работа [5.8 M], добавлена 27.12.2010

 • Полярний і неполярний типи молекул з ковалентним зв'язком. Опис терміну поляризації як зміщення електронів, атомів та орієнтація молекул у зовнішньому полі. Причини виникнення дипольних моментів у молекулах. Визначення поняття електровід'ємності атома.
  реферат [365.0 K], добавлена 19.12.2010

 • Элементы теории групп симметрии молекул. Классы смежности и классы сопряженных элементов. Групповые постулаты и факторизация групп. Векторные (линейные), эвклидовы и унитарные пространства, матрицы. Теория, характер представлений групп симметрии молекул.
  дипломная работа [519.5 K], добавлена 27.07.2010

 • Форми перебування магнію в природі. Роль магнію для живих організмів. Схема біогеохімічного циклу магнію. Розрахунок балансу хімічного елементу у фітоценозі. Вплив антропогенних факторів на зміну біогеохімічного циклу хімічного елементу.
  курсовая работа [225.1 K], добавлена 22.01.2003