главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыПриклади рішення задач з економетрії
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/emodel/00240307_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: natali241079

Подобные работы из Базы знаний:
1. Приклади рішення задач з економетрії
Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.
контрольная работа [167.5 K], добавлена 07.11.2010

2. Економіко-математичне моделювання
Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.
контрольная работа [5.1 M], добавлена 17.03.2010

3. Оптимізація економічних задач
Складання математичної моделі задачі. Побудова симплексної таблиці. Розв’язок задачі лінійного програмування симплексним методом. Рішення двоїстої задачі та складання матриці. Знаходження графічним методом екстремумів функцій, визначеній нерівностями.
контрольная работа [239.0 K], добавлена 28.03.2011

4. Розв'язок задач лінійного програмування. Задача планування виробництва
Набуття навичок складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Лінійне програмування задач.
лабораторная работа [130.4 K], добавлена 09.03.2009

5. Економетричні моделі в системі прогнозування
Поняття та процес економічного прогнозування, процес формування прогнозу про розвиток об'єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку. Сутність та побудова економетричних моделей. Зарубіжний досвід побудови та використання економетричної моделі.
реферат [43.5 K], добавлена 15.04.2013

6. Побудова економетричної моделі на основі макроекономічних показників Австрії
Перевірка макроекономічних показників Австрії на стаціонарність даних. Побудова економетричної моделі впливу показників інфляції, кількості зайнятих та безробітних на приріст валового внутрішнього продукту. Аналіз скоригованого коефіцієнту детермінації.
контрольная работа [35.0 K], добавлена 05.01.2014

7. Оцінка адекватності математичної моделі статистичним даним
Виробнича функція Кобба-Дугласа. Розрахунок методом математичної екстраполяції прогнозного значення обсягу виробництва при заданих значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Оцінка адекватності моделі за критерієм Фішера. Оцінки параметрів регресії.
контрольная работа [39.9 K], добавлена 13.03.2015

8. Економіко-математична модель
Складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору MS Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Розв'язок задач з лінійного програмування.
лабораторная работа [105.7 K], добавлена 09.03.2009

9. Лінійна модель виробництва
Вивчення сутності лінійної моделі виробництва та лінійного програмування. Статична схема міжгалузевого балансу. Властивості невід’ємних матриць. Зв'язок між коефіцієнтами прямих і повних витрат. Коефіцієнти трудових витрат. Баланс трудових ресурсів.
реферат [134.7 K], добавлена 07.12.2010

10. Оптимізація економічних показників
Оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Оптимальний план двоїстої задачі до поставленої задачі лінійного програмування. Побудова математичної моделі транспортної задачі. Мінімальне значення цільової функції.
контрольная работа [274.1 K], добавлена 28.03.2011

11. Лінійні моделі множинної регресії
Загальна лінійна економетрична модель, етапи побудови. Емпірична модель множинної лінійної регресії. Проведення кореляційного аналізу за допомогою MS Exel. Позитивна та негативна автокореляція. Значення статистик Дарбіна-Уотсона при 5% рівні значимості.
лекция [1.3 M], добавлена 10.10.2013

12. Моделювання економіки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Дослідження глобальних моделей виробництва та споживання. Побудова двогалузевої макроекономічної моделі. Дослідження виробничих функцій. Опис програми і початкові дані. Інструкція користувачу програми.
методичка [163.7 K], добавлена 12.01.2009

13. Математична модель економічної задачі лінійного програмування
Визначення оптимального плану графічним та симплексним методом. Побудова економетричної моделі залежності між витратами обігу та вантажообігом. Розрахунок детермінаціі, кореляції, еластичності. Виявлення мультиколінеарності між заданими факторами.
контрольная работа [451.8 K], добавлена 03.12.2013

14. Задачі максимізації та оптимізації діяльності підприємства
Задача на максимізацію прибутку компанії, визначення оптимального обсягу виробництва, що приносить компанії оптимальний прибуток. Економіко-математична модель оптимізаційної транспортної задачі. Задача мінімізації витрат на доставку і збереження товару.
контрольная работа [63.4 K], добавлена 02.02.2011

15. Рівняння регресії і побудова економетричних моделей
Побудова економетричної моделі парної регресії. На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (незалежна змінна) побудувати економетричну модель. Рівняння регресії. Коефіцієнт парної детермінації та кореляції. Перевірка надійності.
задача [563.6 K], добавлена 28.12.2008

16. Моделі прогнозування відсотків на кредитному ринку
Кредитний ринок як складова національної економіки. Показники стану кредитного ринку. Підходи до визначення процентної ставки та аналізу її складових. Побудова моделі взаємозв’язку відсотків та обсягу кредитних ресурсів. Методи дослідження часових рядів.
дипломная работа [1.7 M], добавлена 09.11.2013

17. Особливості систем одночасних рівнянь
Поняття системи одночасних рівнянь. Структурна форма економетричної моделі. Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi. Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера.
курсовая работа [342.6 K], добавлена 18.07.2011

18. Побудова та реалізація економіко–математичної моделі
Складання математичної моделі задачі забезпечення приросту капіталу. Її рішення за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Облік максимальної величини сподіваної норми прибутку. Оцінка структури оптимального портфеля. Аналіз отриманого розв’язку.
контрольная работа [390.5 K], добавлена 24.09.2014

19. Економетрія
Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії. Однофакторні виробничі регресії.
задача [152.8 K], добавлена 19.03.2009

20. Побудова моделі досліджень витрат на виробництво
Витрати: сутність та способи обліку, класифікація, методи і моделі дослідження. Аналіз фінансового стану ВАТ "Сніжнянський машинобудівний завод" в 2009-2010 рр. Моделі прогнозування витрат. Управління охороною праці на підприємстві, електробезпека.
дипломная работа [855.1 K], добавлена 18.11.2013

Другие работы из коллекции:

1. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу
2. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования
3. Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов