Вивчення історичних чергувань, які виникли в період спільнослов'янської мовної єдності або сягають ще до слов’янської доби. Аналіз чергування голосних фонем та супроводжуючих їх процесів: словозміни і словотвору (зміна форми слова і творення нових слів).

Рубрика Иностранные языки и языковедение
Вид реферат
Автор Оля
Дата добавления 08.12.2010
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/languages/00083833_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Предмет і завдання словотвору. Суфіксація та префіксація як спосіб словотвору. Спосіб словотвору без зміни наголосу та написання. Зміна місця наголосу, чергування звуків, складання слів, скорочення як спосіб словотвору в сучасній англійській мові.
  реферат [43.8 K], добавлена 25.02.2016

 • Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Перше та друге перехідне пом'якшення або палаталізація. Основні історичні чергування голосних: [О] та [Е] з [І], [О] та [Е] з нулем звука, [О] з [Е] після Ж, Ч, Дж та [й].
  конспект урока [56.2 K], добавлена 21.11.2010

 • Тексти для контрольних диктантів та перекладу з російської мови на українську. Завдання на правопис приголосних, синоніми, вживання великої літери, основні способи творення слів, правопис префіксів, чергування голосних, м'який знак в українській мові.
  конспект урока [32.2 K], добавлена 10.03.2011

 • Інваріант, позиційний варіант фонеми. Позиційні чергування звуків. Милозвучність української мови. Основні випадки чергування у –в; і –й; з –із -зі(зо). Приставні приголосні і метатеза. Зразок фонетичного розбору. Звуковий вияв приголосної фонеми.
  контрольная работа [38.4 K], добавлена 21.11.2010

 • Причини та умови появи слов'янської писемності. Коротка характеристика діяльності Кирила та Мефодія. Фундамент літературно-письмових мов південних слов'ян. Кирилиця та глаголиця як найдавніші пам'ятки. Шлях від кирилиці до російського цивільного шрифту.
  реферат [30.4 K], добавлена 17.11.2013

 • Закони утворення похідних слів від інших спільнокореневих слів. Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Результати лексико-синтаксичного способу словотвору або зрощення. Особливості лексико-семантичного способу. Дериваційна метафора і метонімія.
  реферат [26.4 K], добавлена 13.03.2011

 • Вивчення інноваційних процесів в слов'янських мовах та особливості способів творення лексичних інновацій. Сукупність внутрішньомовних (інтралінгвальних) чинників створення нових слів. Семантико-стилістична характеристика новотворів Хмельницької області.
  курсовая работа [58.4 K], добавлена 11.05.2009

 • Дослідження закономірностей взаємодії звуків у потоці мовлення. Голосні та приголосні фонеми української мови. Особливості звукових реалізацій фонем, зумовлених комбінаторними та позиційними модифікаціями. Акомодація, асиміляція та редукція голосних.
  курсовая работа [37.4 K], добавлена 22.12.2013

 • Написання подвоєних і неподвоєних приголосних у словах іншомовного походження. Передача звука j та голосних. Апостроф перед я, ю, є, ї. Знак м'якшення після приголосних д, т, з, с, л, н. Відмінювання слів іншомовного походження. Правила правопису прізвищ.
  конспект урока [39.6 K], добавлена 10.03.2011

 • Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.
  конспект урока [54.4 K], добавлена 21.11.2010

 • Словотвір як лінгвістична дисципліна, предмет її досліджень. Класифікація способів словотвору. Словоскладення основ різних частин мови в сучасній англійській мові. Лінійні та нелінійні моделі словотвору основ усіх частин мови. Сутність поняття "реверсія".
  курсовая работа [71.7 K], добавлена 29.01.2010

 • Українська мова - мова корінного населення України, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Характерні прояви суржику. Рідномовні обов'язки І. Огієнка - українського вченого, мовознавця, політичного, громадського і церковного діяча.
  презентация [1.8 M], добавлена 21.03.2015

 • Словотвір як лінгвістична проблема і предмет її дослідження. Англійські префікси, суфікси іменників. Зворотній словотвір і конверсія. Поняття про складні слова. Скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови. Акроніми та оказіоналізми.
  курсовая работа [52.9 K], добавлена 30.04.2015

 • Дослідження лінгвістики англійської мови. Опис і визначення таких понять як слово, зміна значення слова, полісемія, контекст. Використання цих одиниць при перекладі багатозначних слів на прикладі добутків відомих англійських і американських письменників.
  курсовая работа [63.4 K], добавлена 14.06.2011

 • Чи може двомовність призвести до роздвоєння особистості. Короткі статті до словника "Мовознавство в іменах". Зв'язок етимології з іншими науками. Аналіз текстів, стилістичне навантаження слів. Назви осіб за територіальною ознакою та спосіб їх творення.
  конспект урока [46.7 K], добавлена 21.11.2010

 • Фонетичний склад та значення слова, типи значень, мотивація значення, зміна значення слова, полісемія. Методична розробка з теми "Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці".
  курсовая работа [32.1 K], добавлена 02.07.2003

 • Історичний розвиток мови. Зміни у значеннях похідних і непохідних основ. Зникнення з мови споріднених мотивуючих основ. Фонетичні зміни у структурі слова. Деетимологізація і демотивація слів. Повне і неповне спрощення. Зміна морфемних меж у складі слова.
  реферат [26.2 K], добавлена 13.06.2011

 • Явище рахівних слів у китайській мові та сучасний етап їх вивчення. Принципи вживання та проблема класифікації рахівних слів. Іменникові та дієслівні рахівні слова. Значення універсального рахівного слова. Найчастотніші рахівні слова та їх використання.
  курсовая работа [65.4 K], добавлена 03.04.2012

 • Морфонология как область фонологии слова, связанная со звуковым строением морфемы и ее преобразованиями в сочетаниях. Чередования фонем, их фонетические (позиционные и комбинаторные) и нефонетические (исторические) виды. Связь чередований со стилем речи.
  реферат [26.7 K], добавлена 01.04.2012

 • Фонология как раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка. Фонема как единица языка, ее функции. Понятие о дифференциальных признаках фонемы, оппозиции фонем, условия ее реализации в речи. Дистрибуция фонем. Понятие дополнительной дистрибуции.
  лекция [15.6 K], добавлена 21.02.2012