главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыІсторичне чергування приголосних
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Вивчення історичних чергувань, які виникли в період спільнослов'янської мовної єдності або сягають ще до слов’янської доби. Аналіз чергування голосних фонем та супроводжуючих їх процесів: словозміни і словотвору (зміна форми слова і творення нових слів).

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/languages/00083833_0.html
Вид: реферат
Автор: Оля

Подобные работы из Базы знаний:
1. Історичні чергування звуків
Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Перше та друге перехідне пом'якшення або палаталізація. Основні історичні чергування голосних: [О] та [Е] з [І], [О] та [Е] з нулем звука, [О] з [Е] після Ж, Ч, Дж та [й].
конспект урока [56.2 K], добавлена 21.11.2010

2. Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах
Тексти для контрольних диктантів та перекладу з російської мови на українську. Завдання на правопис приголосних, синоніми, вживання великої літери, основні способи творення слів, правопис префіксів, чергування голосних, м'який знак в українській мові.
конспект урока [32.2 K], добавлена 10.03.2011

3. Особливості реалізації фонеми в мовленні
Інваріант, позиційний варіант фонеми. Позиційні чергування звуків. Милозвучність української мови. Основні випадки чергування у –в; і –й; з –із -зі(зо). Приставні приголосні і метатеза. Зразок фонетичного розбору. Звуковий вияв приголосної фонеми.
контрольная работа [38.4 K], добавлена 21.11.2010

4. Виникнення слов'янської писемності
Причини та умови появи слов'янської писемності. Коротка характеристика діяльності Кирила та Мефодія. Фундамент літературно-письмових мов південних слов'ян. Кирилиця та глаголиця як найдавніші пам'ятки. Шлях від кирилиці до російського цивільного шрифту.
реферат [30.4 K], добавлена 17.11.2013

5. Способи словотвору
Закони утворення похідних слів від інших спільнокореневих слів. Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Результати лексико-синтаксичного способу словотвору або зрощення. Особливості лексико-семантичного способу. Дериваційна метафора і метонімія.
реферат [26.4 K], добавлена 13.03.2011

6. Новотвори Хмельницької області
Вивчення інноваційних процесів в слов'янських мовах та особливості способів творення лексичних інновацій. Сукупність внутрішньомовних (інтралінгвальних) чинників створення нових слів. Семантико-стилістична характеристика новотворів Хмельницької області.
курсовая работа [58.4 K], добавлена 11.05.2009

7. Модифікації фонем
Дослідження закономірностей взаємодії звуків у потоці мовлення. Голосні та приголосні фонеми української мови. Особливості звукових реалізацій фонем, зумовлених комбінаторними та позиційними модифікаціями. Акомодація, асиміляція та редукція голосних.
курсовая работа [37.4 K], добавлена 22.12.2013

8. Правопис слів іншомовного походження
Написання подвоєних і неподвоєних приголосних у словах іншомовного походження. Передача звука j та голосних. Апостроф перед я, ю, є, ї. Знак м'якшення після приголосних д, т, з, с, л, н. Відмінювання слів іншомовного походження. Правила правопису прізвищ.
конспект урока [39.6 K], добавлена 10.03.2011

9. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.
конспект урока [54.4 K], добавлена 21.11.2010

10. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови
Словотвір як лінгвістична дисципліна, предмет її досліджень. Класифікація способів словотвору. Словоскладення основ різних частин мови в сучасній англійській мові. Лінійні та нелінійні моделі словотвору основ усіх частин мови. Сутність поняття "реверсія".
курсовая работа [71.7 K], добавлена 29.01.2010

11. Проблеми словотвору у порівняльному аспекті (англійська і українська мови)
Словотвір як лінгвістична проблема і предмет її дослідження. Англійські префікси, суфікси іменників. Зворотній словотвір і конверсія. Поняття про складні слова. Скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови. Акроніми та оказіоналізми.
курсовая работа [52.9 K], добавлена 30.04.2015

12. Мовна екологія. Рідномовні обов’язки (Іван Огієнко)
Українська мова - мова корінного населення України, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Характерні прояви суржику. Рідномовні обов'язки І. Огієнка - українського вченого, мовознавця, політичного, громадського і церковного діяча.
презентация [1.8 M], добавлена 21.03.2015

13. Значення слова. Зміна значення слова. Причини та джерела семантичної зміни значення слова
Дослідження лінгвістики англійської мови. Опис і визначення таких понять як слово, зміна значення слова, полісемія, контекст. Використання цих одиниць при перекладі багатозначних слів на прикладі добутків відомих англійських і американських письменників.
курсовая работа [63.4 K], добавлена 14.06.2011

14. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту
Чи може двомовність призвести до роздвоєння особистості. Короткі статті до словника "Мовознавство в іменах". Зв'язок етимології з іншими науками. Аналіз текстів, стилістичне навантаження слів. Назви осіб за територіальною ознакою та спосіб їх творення.
конспект урока [46.7 K], добавлена 21.11.2010

15. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
Фонетичний склад та значення слова, типи значень, мотивація значення, зміна значення слова, полісемія. Методична розробка з теми "Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці".
курсовая работа [32.1 K], добавлена 02.07.2003

16. Зміни у морфемній структурі слова
Історичний розвиток мови. Зміни у значеннях похідних і непохідних основ. Зникнення з мови споріднених мотивуючих основ. Фонетичні зміни у структурі слова. Деетимологізація і демотивація слів. Повне і неповне спрощення. Зміна морфемних меж у складі слова.
реферат [26.2 K], добавлена 13.06.2011

17. Використання рахівних слів у сучасній китайській мові
Явище рахівних слів у китайській мові та сучасний етап їх вивчення. Принципи вживання та проблема класифікації рахівних слів. Іменникові та дієслівні рахівні слова. Значення універсального рахівного слова. Найчастотніші рахівні слова та їх використання.
курсовая работа [65.4 K], добавлена 03.04.2012

18. Чередование фонем, их виды и связь со стилем речи
Морфонология как область фонологии слова, связанная со звуковым строением морфемы и ее преобразованиями в сочетаниях. Чередования фонем, их фонетические (позиционные и комбинаторные) и нефонетические (исторические) виды. Связь чередований со стилем речи.
реферат [26.7 K], добавлена 01.04.2012

19. Введение в языкознание
Согласные и гласные звуки. Определение согласных фонем, видов аффикса. Характер группировки слов по синтагматическому или парадигматическому типу. Создание групп многозначных слов по типу тропа. Место различных языков в генеалогической классификации.
контрольная работа [19.6 K], добавлена 19.04.2012

20. Собственно-лингвистический (функциональный) аспект в изучении звуков языка
Фонология как раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка. Фонема как единица языка, ее функции. Понятие о дифференциальных признаках фонемы, оппозиции фонем, условия ее реализации в речи. Дистрибуция фонем. Понятие дополнительной дистрибуции.
лекция [15.6 K], добавлена 21.02.2012

Другие работы из коллекции:

1. В поисках сущности языка
2. Английский язык в профессиональном образовании Казахстана
3. Чужая речь и способы ее передачи

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов